0

Allmänna villkor och GDPR

Allmänna avtalsvillkor gäller från 24 maj 2018.

Avtalsvillkor är viktiga saker. Därför är våra avtalsvillkor är så tydliga, enkla och korta som möjligt. Allt för att du ska läsa och verkligen förstå dem ordentligt.

Allmänt

Dessa villkor (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (“Kund”) och Mobikey produktion org. nr 700121-0678, Timmerbacken 17, 14751 Tumba, 0735-144220, (“Mobikey produktion”), avseende vissa hemsidor, domäner och webbhotells tjänster liksom andra tjänster, video produktioner eller dvd:er som omfattas av tilläggsavtal om sådant träffats (gemensamt “Tjänsterna”) i delad servermiljö (“Webbhotellet”).
Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan Mobikey produktions medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor, produktioner etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

Tjänsterna

Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Mobikey produktions webbplats. Mobikey produktion kommer inte att ta bort funktioner i Tjänsterna i onödan men från tid till annan kan Mobikey produktion komma att ändra innehållet i Tjänsterna. Om en funktion skulle komma att tas bort strävar Mobikey produktion alltid efter att ersätta den med en likvärdig funktion. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder och kan komma att genomföras utan föregående meddelande därom till Kunden.
Mobikey produktion tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på Mobikey produktions webbplats.

Avgifter

Avgifter för Tjänsterna betalas mot faktura, Paypal, kontant eller Swish. Avgifter debiteras i förskott eller efterskott beroende på vad som anges i beskrivningen av Tjänsterna. Betalningsvillkor och sätt för betalning framgår av fakturan.
Mobikey produktion har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgade avgifter för betalningspåminnelse i händelse av att betalning inte sker på tid. Mobikey produktion kommer att blockera samtliga av Tjänsterna om betalning rörande en eller flera av Tjänsterna inte sker efter påminnelse. Uppsägning av Tjänsterna förutsätter aktivt handlande av Kunden. Mobikey kan när som helst stänga ner en hemsida om kunden inte betalat efter 2 påminnelse.
Kund skall snarast meddela Mobikey produktion om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Mobikey produktion medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 9 nedan.
Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

Överlåtelser

Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter Mobikey produktions medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Mobikey produktion har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
Mobikey produktion får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.
Mobikey är inte ansvarig för förlust eller skadestånd till partnerna.

Mobikey produktions ansvar

Mobikey produktion utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet. Mobikey produktion är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Mobikey produktion svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Mobikey produktion ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Mobikey produktions servrar eller video produktioner.
Vid fel eller problem måste meddela detta omedelbart. Mobikey produktion lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Ingen Krav på skadestånd ska framföras.
Mobikey produktion garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.

Kunds ansvar

Kunden ansvarar för att Mobikey produktion har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. Mobikey produktion ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Mobikey produktions meddelanden.
Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.
Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. Mobikey produktion förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet/innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Mobikey produktion uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt Mobikey produktions skäliga uppfattning är oacceptabel.
Mobikey produktion har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Mobikey produktion har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för Mobikey produktions kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
Avtalet kan sägas upp av Mobikey produktion om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Mobikey produktion ge Kund skälig tid för att vidta rättelse om Mobikey produktion bedömer att rättelse är möjligt. Mobikey produktion har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och stänga av tillgången till Tjänsterna utan att Kunden ges möjlighet att vidta rättelse

Otillåten Användning

Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet
Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
Datavirus eller annan skadlig kod;
Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter; eller
Distribution eller liknande av obeställd e-post (sk spam) eller andra utskick som inte görs med mottagarens samtycke.
Mobikey produktion äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot avtalet ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada Mobikey produktion.

GDPR OCH MOBIKEY’S ANSVAR.

GDPR

Medlemsvillkor 

Integritetspolicy

Begäran om insyn.

Begäran om ändring/radering

Här är de regler och villkor vi följer för att skydda dina personliga uppgifter och din integritet. De ska följa riktlinjerna i Dataskyddsförordningen GDPR. De ska vara skrivna på ett tydligt och enkelt sätt så att alla förstår. Vänligen kontakta oss om något är oklar eller om vi har missat något till help@mobikey.se

Insamlande av personuppgifter och informationsskyldighet.

Med insamlande av personuppgifter kommer informationsskyldighet. Dock behöver du inte informera om sådant som den som lämnar uppgifterna kan antas känna till, som exempelvis någon beställer en vara, Hemsida, filmproduktion, eller DVD och lämnar sin adress. Då kan man anta att personen som beställt varorna vet vad du ska använda adressuppgifterna till. Här talar vi om för dig tänker vi behålla insamlade uppgifterna.

ANVÄNDARSKYDD OCH DATASKYDD

Vi på Mobikey respekterar varje individs integritet.
Vi samlar data när det verkligen behövs och när det är absolut nödvändigt, i typ av DVD beställningar.
Vi skickar aldrig spam eller onödiga reklam eller erbjudande om inte kunden vill.
Sedan 2007 så har vi aldrig sålt, hyrt ut eller distribuerat kundens personuppgifter.
Du som kund har alltid rätt att begära vilka information vi har lagrats och om du vill att vi radera eller

 

GDPR och insamling av data.

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.

GDPR även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär också att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnunmer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår affärsrelation och uppdrag.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet.

Under vår affärsrelation och en tid därefter kan vi därför komma att lagra våra kunders uppgifter via Paypal.

Vart kan vi komma att lagra dina personuppgifter?

Paypal via Woocommerce (https://www.paypal.com/se/home)

Säkerhet

Mobikey använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

Hävningsrätt

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till Mobikey enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

RELEVANT LAGSTIFTNING

Sedan den 25 maj 2018 är det framförallt EU-reglerna med namnet GDPR, eller Dataskyddsförordningen på svenska som bestämmer vad man ska och inte ska göra.

PERSONLIG INFORMATION SOM DENNA WEBBPLATS SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DEN

Den här webbplatsen samlar endast in information på följande sätt:

Spårning av besök på denna webbplats

Liksom de flesta webbplatser använder den här webbplatsen Google Analytics (GA) för att spåra användarinteraktion. Vi använder dessa data för att se hur många personer som använder vår webbplats, för att bättre förstå hur de hittar och använder den och hur de rör sig på våra olika webbsidor.

Även om GA registrerar data som till exempel ditt geografiska läge, din enhet, webbläsare och operativsystem, identifierar ingen av dessa uppgifter dig personligen. GA registrerar även datorns IP-adress som skulle kunna användas för att identifiera dig personligen, men Google ger inte oss tillgång till det.

GA använder sig av cookies, detaljer om vilka finns i Googles utvecklarhandböcker.

Om du inaktiverar cookies på din webbläsare så stoppar du GA från att spåra någon del av ditt besök på sidor på den här webbplatsen. Vi berättar längre ner om hur du kan inaktivera cookies.

Kontaktformulär och e-postlänkar

Om du väljer att kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på vår kontaktsida eller via en e-postlänk, kommer ingen av de uppgifter du tillhandahåller att lagras av denna webbplats eller skickas till/bearbetas av någon av de datahanterare från tredje part som vi använder.

Istället samlas uppgifterna till ett e-postmeddelande och skickas till oss via så kallat SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

LAGRING AV PERSONLIG INFORMATION

Pseudonymisering är ett nytt krav från GDPR, som många webbapplikationsutvecklare arbetar för att fullt ut genomföra. Vi är fast beslutna att hålla det som en hög prioritet och kommer att genomföra den på denna webbplats så snart vi kan där det är relevant.

Kortfattat innebär pseudonymisering att användare av vår webbplats ska kunna identifieras endast med ett användarnamn och övrig insamlad datum ska vara krypterad så det inte finns någon möjlighet att göra en koppling mellan en användare och sparad information.

OM DEN HÄR WEBBPLATSENS SERVER

Den här webbplatsen finns på en webbserver som tillhandahålls av Bluehost.com.

VÅRA DATAHANTERARE FRÅN TREDJE PART

Vi använder ett par tjänster på vår webbplats för att förbättra din upplevelse av den. Dessa tredje parter har valts ut noggrant och de har bekräftat att de följer GDPR reglerna.

Google ( https://www.google.com/intl/sv-se/policies/privacy/)

BLuehost (https://www.bluehost.com)

One (One.com

HANDLINGSPLAN FÖR DATAÖVERTRÄDELSER

Vi kommer att rapportera eventuella olagliga överträdelser på denna webbplats eller i våra tredjepartsdatahanterare till alla relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter att överträdelsen blivit känd för oss om det framgår att lagrade identifierbara personuppgifter har stulits.

Beroende på typen av överträdelse så rapporterar vi till olika instanser enligt rekommendationer från Datainspektionen som finns på denna sida https://www.datainspektionen.se/om-oss/det-har-gor-vi-inte/

KOMMA I KONTAKT OSS
Homayoon Mobaraki

Ägare

Telefon: 0735144220

Epost: hmobaraki@mobikey.se

10 ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy kan ändras från tid till annan i linje med lagstiftning eller branschens utveckling. Vi kommer inte uttryckligen att informera våra kunder eller webbplatsanvändare om dessa ändringar. Istället rekommenderar vi att du kollar denna sida ibland för eventuella policyändringar.

Övrigt

9
Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
Mobikey produktion har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.
Avtalsdatum: 2018-05-25

Mer om våra villkor (eng) 
http://mobikey.se/disclaimer/
http://mobikey.se/term-and-conditions/

Privacy Policy